KlantenzoneNavigatie
 • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
 • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Bestuurdersaansprakelijkheid

31/03/2021

Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

Introductie

Bestuurdersaansprakelijkheid (ook nog Directors & Officers of D&O) is de persoonlijke aansprakelijkheid in hoofde van Bestuurders van ondernemingen voor de handelingen die zij als Bestuurder van een onderneming (fysisch of via een rechtspersoon) verrichten. Ook andere personen die leidinggevende taken uitvoeren kunnen als Bestuurder in feite deze verantwoordelijkheid dragen.

Bestuurders hebben veel bevoegdheden binnen een rechtspersoon, en dragen daardoor ook een grote verantwoordelijkheid.  Ze zijn individueel, en in bepaalde gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk voor hun beslissingen, vergissingen of nalatigheden.  Jaar na jaar wordt de regelgeving in België, maar ook in het buitenland, strenger ten aanzien van de verantwoordelijkheden van Bestuurders, die als specialisten beschouwd worden in de uitoefening van hun taak.  

Recente wetgeving zorgt ervoor dat Bestuurders meer dan ooit blootgesteld worden aan schade-eisen inzake aansprakelijkheid.

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is sedert 01.01.2020 in voege voor alle 'ondernemingen'; dit zijn vennootschappen maar ook de stichtingen en verenigingen.  De wet voorziet een beperking van aansprakelijkheid, maar die wordt voor een groot deel uitgehold door de limieten van deze beperking die uitsluitend van toepassing is op de 'lichte' fout, binnen een beperkt toepassingsgebied. 

Daarenboven zijn er in de afgelopen jaren bijkomende aansprakelijkheidsgronden door de wetgever in het leven geroepen, die de risico's van het beroep van de Bestuurder verder verhoogd hebben.  Het gaat dan om bijvoorbeeld het niet invullen van het UBO-register of de nieuwe rechtsgrond inzake faillissement: het kennelijk onredelijk verderzetten van een verlieslatende activiteit.

Hou er zeker rekening mee dat een verzekering BA Onderneming of een verzekering BA Beroep nooit de persoonlijke aansprakelijkheid als Bestuurder van de onderneming zal verzekeren. Bestuurdersaansprakelijkheid is in deze verzekeringen steeds uitgesloten.

Risico

De meest voorkomende situaties waarin de Bestuurders worden aangesproken zijn:

 • Bedrijven die in financiële moeilijkheden terechtkomen, waar leveranciers niet meer betaald worden, werknemers ontslagen worden of waar aandeelhouders ontevreden zijn;
 • Werknemers vormen steeds een risico op vorderingen naar aanleiding van onrechtmatig ontslag, discriminatie, pesterijen of tewerkstellingsaangelegenheden;
 • Arbeidsongevallen zijn regelmatig de aanleiding tot vorderingen tegen Bestuurders wanneer veiligheidsinbreuken worden vastgesteld;
 • Bij milieu-inbreuken zullen Bestuurders ook dikwijls persoonlijk gedagvaard worden;
 • Foutieve handelingen of nalatigheden ingevolge wetswijzigingen of nieuw opgelegde reglementeringen van de fiscus, de RSZ of de BTW zullen eveneens persoonlijk aan de Bestuurders verweten worden.

Bescherming  

Als Bestuurder ben je niet beschermd zoals een aandeelhouder (beperking tot de inbreng) of een werknemer (art. 18 Wet arbeidsovereenkomsten). 

Hoe kan je als Bestuurder beschermd worden tegen de financiële gevolgen van Bestuurdersaansprakelijkheid?

Fouten of nalatigheden door Bestuurders kunnen vooreerst vermeden worden door de hulp van consultants en/of het aantrekken van onafhankelijke Bestuurders. 

In geval van een fout of nalatigheid kan een claim of onderzoek ook voorkomen worden door bijvoorbeeld de jaarlijkse kwijting aan de algemene vergadering te vragen of de desolidarisatie van een bepaalde beslissing. 

De meeste beschermingstechnieken hebben hun beperkingen.  Bestuurders kunnen zich niet meer verschuilen achter een onderneming gezien de Wet bepaalt dat de persoonlijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon de Bestuurdersaansprakelijkheid draagt.  Vrijwaringsclausules door de onderneming zijn evenmin nog toegelaten.

Om het persoonlijk patrimonium van de Bestuurder te beschermen tegen een persoonlijke vordering is de verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid de meest efficiënte oplossing.

Aandachtspunten voor de Bestuurders

De aansprakelijkheidsgronden zijn divers: contractuele wanprestaties, schendingen van het WVV of van de statuten van de onderneming, aansprakelijkheid bij schuld (fout, schade en oorzakelijk verband), strafrechtelijke aansprakelijkheid, faillissementswetgeving en fiscale wetgeving.

Wij begeleiden u graag in dit domein.  Het is belangrijk rekening te houden met volgende punten bij de verzekering van het risico Bestuurdersaansprakelijkheid:

 • Wacht niet tot de onderneming financiële moeilijkheden krijgt, omdat het op dit moment al te laat is om een verzekering af te sluiten;
 • Gezien de Bestuurders in de praktijk samen met de onderneming kunnen worden aangesproken, is het aangeraden om een zo breed mogelijke waarborg te kiezen waarbij ook de onderneming beschermd wordt;
 • Zorg ervoor dat alle mandaten beschermd worden, ook deze die de Bestuurder persoonlijk opneemt;
 • Kies voor voldoende hoge verzekerde bedragen;
 • Gezien het privévermogen van de Bestuurders beschermd wordt, bevat de polis ook geen vrijstelling (behoudens USA/Canada).  Nog steeds zijn de grootste kosten bij de verzekeraars de advocaten- en expertisekosten, en die vallen onder de dekking vanaf de eerste €;
 • Iedere onderneming evolueert, en regelmatig contact houden met uw makelaar is de beste wijze om uw waarborgen aan te passen aan deze evolutie;
 • Denk ook aan een verzekering rechtsbijstand die u helpt wanneer de verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid dreigt niet tussen te komen.

Belangrijk om te weten is ook dat Group Casier specifieke bijkomende uitbreidingen met sommige verzekeraars onderhandelde.

De kostprijs van de verzekering wordt berekend volgens uw activiteiten, de financiële situatie van de onderneming, de jaarlijkse omzet, de structuur, de internationale activiteit en het schadeverleden. De premie wordt berekend per ondernemingsgroep en wordt gedragen door de onderneming. Binnen de ondernemingsgroep zijn zowel de Bestuurders van de hoofdvennootschap als van de filialen verzekerd, net zoals de externe mandaten die op vraag van de onderneming worden opgenomen.

Conclusie 

De verzekering D&O heeft de volgende voordelen voor de betrokken partijen:

 • het beschermen van het privé-patrimonium van alle vorige, huidige en toekomstige Bestuurders (incl. Bestuurders in feite), zonder vrijstelling (behoudens USA/Canada);
 • het beschermen van de financiële resultaten van de onderneming tegen onverwachte (grote) financiële schade, opnieuw zonder vrijstelling (cfr. hierboven);
 • een langere samenwerking van de onderneming met haar Bestuurders, door middel van een door de onderneming betaalde verzekering die hen bescherming biedt;
 • het aantrekken van onafhankelijke Bestuurders die ook door de verzekering beschermd worden.

  

Interesse in een D&O-verzekering, contacteer uw contactpersoon bij Group Casier!

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.