Client ZoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE srlMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE srlLedeberg (Gent)

Disclaimer


Vrijwaringsclausule

Dit document beschrijft de rechten, plichten en gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de online toepassingen van Group Casier nv, Casier Risk & Insurance bv en Group Casier Risk & Insurance bv, hierna samen Group Casier genoemd.  U leest hier meer over hoe Group Casier omgaat met uw persoonlijke gegevens, wat Group Casier verwacht van gebruikers van zijn online toepassingen en wat deze gebruikers op hun beurt van Group Casier mogen verwachten.  Heeft u een vraag of opmerking over deze disclaimer, neem dan contact op met Group Casier via het contactformulier op deze website.

1      Definitie

De benaming "Group Casier" in deze disclaimer slaat op alle verbonden rechtspersonen die deel uitmaken van Group Casier. 

Onder gebruiker wordt verder begrepen elke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid (klant, boekhouder, werknemer,...), die gebruik maakt van de websites en/of online applicaties, al dan niet beveiligd, beheerd door Group Casier. 

2      Intellectuele eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten van de logo's op de website, het auteursrecht op de teksten, het auteursrecht op de ondersteunende computerprogramma's en de applicaties (niet limitatief) behoren toe aan Group Casier. 

Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze van gebruik en de vorm waaronder dit gebruikt wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Group Casier, is ten stelligste verboden, met uitzondering van het gebruik voor puur informatieve doeleinden voor eigen gebruik. 

3      Toegang tot de online applicaties

De beveiligde applicaties van Group Casier zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure.  De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de login-gegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

4      Gebruik van de online applicaties

De gebruiker kan, conform de overeenkomsten, gebruik maken van de aangeboden online applicaties.  Het gebruiksrecht van de online applicaties is niet-exclusief.  Group Casier kan dit recht op elk ogenblik, om gegronde redenen, wijzigen of beëindigen.

De gebruiker zal de online applicaties gebruiken conform het goed huisvaderschap. 

De gebruiker aanvaardt alle door Group Casier uitgevoerde updates. 

Wanneer de gebruiker zelf documenten oplaadt in een online applicatie dan geeft de gebruiker het reproductierecht van elk opgeladen document aan Group Casier.  Dit reproductierecht zal enkel binnen de Group Casier gebruikt worden voor eigen doeleinden.

5      Vertrouwelijkheid

De gebruiker verbindt zich ertoe om de informatie uit de online applicaties van Group Casier strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding te commercialiseren en/of over te maken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Group Casier.

De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te garanderen.

6      Aansprakelijkheid

Alle diensten die Group Casier via zijn websites en online applicaties - al dan niet beveiligd - ter beschikking stelt, maken een middelenverbintenis uit.

Gezien de snelle evolutie van de informatie is Group Casier niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website.  Niettemin stelt Group Casier alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.  Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve Group Casier zo snel mogelijk te verwittigen.  In dit geval stelt Group Casier alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De aangeboden simulaties op deze website mogen niet verward worden met een offerte.  De voorgestelde waarden en resultaten zijn richtinggevend en dienen dan ook als dusdanig geïnterpreteerd te worden.

Group Casier is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar Group Casier op zijn site een koppeling (hyperlink) voorziet.

Group Casier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet optimaal functioneren van de aangeboden dienstverlening als gevolg van het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker.  Group Casier kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden onlinedienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

De onbeschikbaarheid van de applicaties en/of het niet tijdig of correct ontvangen van gegevens kan nooit aan Group Casier ten laste gelegd worden.

Group Casier is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse bewezen schade ingevolge zware fout.  De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door Group Casier uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar.  Voor zover de gebruiker van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de dertig dagen na het zich manifesteren van de schade bij aangetekend schrijven te melden aan Group Casier.

7      Bevoegdheidsbeding

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot de bepalingen van deze disclaimer.

Group Casier kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen.  

By using this site, you agree to the use of cookies. Cookies can be managed in your browser or device settings.