KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Verkoop op afstand

Verkoop op afstand

PRECONTRACTUELE INFORMATIE
1. Informatie over de verzekeringsonderneming

De autodeelverzekering wordt afgesloten bij Vivium, merk van P&V Verzekeringen met ondernemingsnummer 0402.236.531. 

Zetel Brussel: Koningsstraat 153 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
Zetel Antwerpen: Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen

Group Casier Risk & Insurance treedt op als verzekeringstussenpersoon voor het contract.
Kantoor Gent (Ledeberg): E3-Plein 3 - 9050 Ledeberg

Toezichthoudende autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Adres: Congresstraat 12-14 - 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2.220.52.11
Fax: +32 (0)2.220.52.75
Website: www.fsma.be

2. Informatie over de financiële dienst

Alle kenmerken van de dienst staan beschreven in de offerte en de polis aanvraag.
De premie is inclusief taksen en kosten, een detail vindt u op de factuur die na aanvaarding van het aanbod zal bezorgd worden.
De informatie op een offerte is slechts geldig gedurende 60 dagen.
Na aanvaarding van de offerte zal een factuur worden opgestuurd die per overschrijving betaalbaar is.

3. Informatie omtrent de overeenkomst op afstand

Het herroepingsrecht:
Zowel de verzekeringsnemer als de verzekeringsonderneming kunnen de overeenkomst zonder boeten en zonder motivering opzeggen per aangetekende brief binnen 14 kalenderdagen. Deze termijn loopt vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop de verzekeringnemer de contractvoorwaarden en de precontractuele informatie op een duurzame drager heeft ontvangen, indien dit later is.
De opzegging door de verzekeringnemer heeft onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving. De opzegging door de verzekeringsonderneming treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan.
Als de overeenkomst wordt opgezegd door de verzekeringnemer of door de
verzekeringsonderneming en op verzoek van de verzekeringnemer met de uitvoering van de overeenkomst reeds begonnen was voor de opzegging, is de verzekeringnemer gehouden tot betaling van de premie in verhouding tot de periode gedurende welke dekking werd verleend.
Dit is de vergoeding voor reeds verstrekte diensten.
Met uitzondering van de vergoeding voor reeds verstrekte diensten, betaalt de
verzekeringsonderneming alle bedragen terug die hij van de verzekeringnemer krachtens deze overeenkomst heeft ontvangen. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 30 kalenderdagen die loopt:

• wanneer de consument opzegt, vanaf de dag waarop de verzekeringsonderneming de kennisgeving van de opzegging ontvangt;
• wanneer de verzekeringsonderneming opzegt, vanaf de dag waarop hij de kennisgeving van opzegging verzendt.

Deze overeenkomst heeft een minimumduur van 1 jaar, waarna ze telkens met 1 jaar stilzwijgend wordt verlengd. Dit uitgezonderd wanneer het te verzekeren risico verdwijnt.

De opzeg van het contract dient te gebeuren volgens de wettelijk bepaalde termijn: uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag per aangetekende brief gericht aan de verzekeringsmaatschappij.

Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de  verzekeringstussenpersoon en de consument.
Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 28ter tot en met 28decies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 4, 5, 8 tot en met 14 van de Europese verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 houdende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

De verzekering autodelen is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

4. Informatie omtrent de rechtsmiddelen

Buitengerechtelijke klachtenprocedure: Elke klacht met betrekking tot de
verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de VZW Ombudsdienst Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35 - 1000 Brussel
Tel: 02/ 547 58 71
Fax: 02/ 547 59 75
info@ombudsman.as & www.ombudsman.as
Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.

Klachtenprocedure Vivium:
Via e-mail: klacht@vivium.be
Per post: Klachtenmanagement Vivium, Koningsstraat 151- 1210 Brussel
Per telefoon: +32 (0)2.250.90.60
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.