KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Informatie inzake kosten en lasten

FSMA-reglement kosten en lasten

Per 1 januari 2018 treedt het Reglement van de FSMA over de informatie inzake kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verstrekken van verzekeringsbemiddelingsdiensten op het Belgisch grondgebied, in voege (gepubliceerd in het  B.S. op 11.05.2017, http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/05/02/2017011974/staatsblad

Dit reglement schrijft onder meer voor dat aan de klant voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, en op elke vervaldag, de volgende informatie dient te worden bezorgd:

  • de handelspremie of netto premie (zonder taksen en bijdragen);
  • de taksen en bijdragen; 
  • het totaal door de klant te betalen bedrag, met name de handelspremie, inclusief taksen en  bijdragen;
  • Raming van de acquisitiekosten: dit zijn kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, waaronder ook de commissies voor de verzekeringstussenpersoon;
  • Raming van de administratiekosten: dit zijn de kosten voor het jaarlijkse beheer van de verzekeringsovereenkomst.
Naast deze bedragen zal u ook volgende disclaimer vinden:
Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmekering moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat de verzekeringsovereenkomst afdekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Hieronder kan u een lijst (pdf formaat) raadplegen met de geraamde kosten die de maatschappij per tak of per product heeft berekend.
Raadpleeg de lijst
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.