KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

F.A.Q. - Decennale verzekering

24/05/2018

F.A.Q. - Decennale verzekering

Opgelet:
De antwoorden op onderstaande vragen werden geformuleerd op basis van de momenteel beschikbare gegevens. (interpretatie van de Wet, memorie van toelichting en eerste aangevingen van de betrokken verzekeraars).
De effectieve toepassing van de Wet en de reacties in de rechtspraak kunnen nog niet met 100 % zekerheid worden ingeschat, de praktijk zal nog e.e.a. moeten uitwijzen.
Deze antwoorden zijn dan ook slechts een voorlopige leidraad.
We raden U aan voor iedere specifiek geval onze kantoren te raadplegen.


1. Geldt de datum van 1/07/2018 voor de indiening van de bouwaanvraag of voor de goedkeuring van de bouwvergunningsaanvraag?
Ondertussen heeft de Wet Ducarme o.a. ook een overgangsregeling ingevoerd.
NA 1/07/2018 TOT 31/06/2018 geldt wel degelijk de aanvraag van de bouwvergunning.
NA 1/07/2019 geldt de goedkeuring van de bouwvergunning.

Aldus een aanvraag die gebeurde op 01/05/2018 en die door omstandigheden bvb. (beroep) pas een goedkeuring krijgt in juli 2019 valt dus onder deze verzekeringsplicht.

2. Geldt deze verplichting ook voor de werken waarvan de bouwaanvraag dateert van vóór 1/07/2018 maar er eventuele regularisaties in de loop van het project na 1/07/2018 moeten gebeuren?
Deze verplichting geldt voor alle vergunningsaanvragen NA 1/07/2018 ongeacht er reeds voor dit project een bouwvergunning van voordien reeds is goedgekeurd. Indien dit stabiliteitswerken betreft en de andere voorwaarden vervuld zijn (bouwvergunning, architect, woningbouw, stabiliteitswerken,...) dan vallen deze werken onder de verplichte decennale verzekering.

3. Waarom kan dit niet worden voorzien als uitbreiding in een BA-verzekering?Basis: Dit is in de bestaande BA-polissen standaard uitgesloten
Per uitzondering: Momenteel biedt enkel AG Insurance volgende uitbreiding: BA-polis uitbreiden met dekking decennale indien:
- Bij het uitvoeren van stabiliteitswerken, de BA Uitbating reeds een BA na levering voorziet.
- Bij het uitoefenen van prestaties die een invloed op de stabiliteit kunnen hebben een verzekering beroepsaansprakelijk is afgesloten.

AG Insurance voorziet ook de mogelijkheid om ABR-polis uit te breiden
Enkel een projectpolis en mits de werven jaarlijks worden doorgegeven en bouwheer ook in de polis is opgenomen

We volgen op welke andere verzekeraars deze optie zouden bieden en aan welke voorwaarden.

4. Welke informatie heeft de verzekeraar nodig voor het bepalen van een tarief?
Het tarief wordt bepaald in functie van de vragenlijst van de verzekeraar. Hieronder de basiszaken die elke verzekeraar zal vragen:

- Waarde der werken
- Keuze van polis: Polis enige werf of Projectpolis?
- Hoedanigheid verzekeringsnemer: Bouwheer, hoofdaannemer, studiebureau,...
- Verzekerden
- Gegevens architect
- Type werk: schilderwerken, funderingswerken, dakwerken, ruwbouwwerken,...
- Renovatie of nieuwbouw
- Verzwarende omstandigheden: groen dak, hellend terrein,
- # lagen: ondergronds, bovengronds
- Eventuele aanvullende waarborgen: afwerking, waterdichtheidswerken, art 544BW,...
- Risicoligging
- Duurtijd project vermoedelijke aanvang - einddatum
- ABR polis onderschreven: bij wie?
- Bijkomende documentatie: stabiliteitsstudie, plannen, grondonderzoek met bijhorende
studie van funderingswijze,...
-...

5. Hoe bekomen we een dergelijk attest? Hoelang duurt dit?
Meestal kan het via het online platform (standaard vragenlijst) van de desbetreffende verzekeraar bij wie de polis is onderschreven, (In principe onmiddellijk na aanvraag!) - bij afwijking van de standaard, best via Group Casier.

De bedoeling van de verzekeraars is om de afgeleverde attesten ook via Datassur ter beschikking te stellen. Bv: op te halen door notaris n.a.v. verkoop van een woning.

6. Is dit nu ook een oplossing voor werven in Frankrijk?
Absoluut niet!

We verwijzen hiervoor naar onze bestaande oplossing via ons internationaal netwerk UNiBA.
Voor sommige beperkte projecten kan ook de vraag gesteld worden aan een Belgische verzekeraar.

7. Valt de melding van een bouw/verbouwing waarbij geen vergunning maar wel tussenkomst van een architect is vereist ook onder toepassing van deze wetgeving?
- Pure meldingsplicht? Een meldingsformulier bij uw gemeente volstaat, geen bouwvergunning en geen architect verplicht -> geen verplichting 10-jarige verzekering 

vbn. - vrijstaande gebouwen met totale oppervlakte van max 40 m2, bv. een tuinhuis, een garage,... / niet overdekte constructies met totale oppervlakte van 80 m2 bv. een terras, vijver,...

- Meldingsplicht én verplichte tussenkomst architect?
In essentie is de wetgeving ingevoerd om de consument te beschermen voor schade ten gevolge van stabiliteitswerken (soliditeitswerken,...) Aldus ongeacht of er een bouwvergunning is vereist maar wel een melding moet worden gemaakt met verplichte tussenkomst van een architect, wijst dit op de belangrijkheid van de werken inzake stabiliteit en dient er dus ook voor deze werken een decennale verzekering te worden afgesloten

8. Waarvoor komt deze verzekering tussen? Wat wordt er betaald? Ga ik iets moeten betalen in geval van schade?
Deze verzekering komt tussen voor de materiële schade en de immateriële gevolgschade.

Volgens de minimumwaarborgen geldt het onderstaande:
- Waarde wederopbouw onroerend goed > € 500.000:
= vergoeding beperkt tot € 500.000/schadegeval
Igv appartementsblok is dit dus voor de gehele blok en niet per appartement
- Waarde wederopbouw onroerend goed < € 500.000:
= vergoeding voor de effectieve waarde wederopbouw onroerend goed / schadegeval
-> Er is geen dekking voor de lichamelijke schade, zuiver immateriële schade franchise € 2.500 (te indexeren!)
-> Aanvullende waarborgen steeds mogelijk mits bijpremie zoals dekking igv schade in het kader van art. 544BW, schade ten gevolge van waterdichtheidswerken (Dus niet noodzakelijk beperkt tot enkel schade ten gevolge van een stabiliteitsprobleem), toevertrouwd goed, hogere kapitalen

9. Wat gebeurt er als ik de verzekering niet onderschrijf?
In dit geval kan er u een sanctie worden opgelegd van 26€ tot 80.000 euro, strenge controle van verschillende kanten (architecten, RSZ, Bouwheer)

U bent zelf als aannemer blootgesteld aan de aansprakelijkheid en vindt geen soelaas bij een verzekeraar voor dekking.

10. Wat als het controlemechanisme de werf niet aanvaardt?
Dan zal er geen tussenkomst zijn van de verzekeraar in geval van schade in het kader van de de decennale aansprakelijkheid. Steeds best de bemerkingen van het controleorganisme (SECO, Socotec) onmiddellijk onderzoeken en in orde te brengen. 

Het verderzetten van de werf is dan op eigen risico zolang er geen akkoord is van het controleorganisme.

11. Welke waarde der werken moet er worden meegegeven?
- Projectpolis: Waarde van de werken
- Activiteitenpolis: De geschatte jaaromzet waaronder deze verplichting valt
-> Als aannemer of andere bouwactor zelf goed uitmaken voor welke werken wel en welke niet een dergelijke verzekering verplicht is)

12. Welke zaken hebben invloed op de premie?
- Het type werken
Vb. funderingswerken zullen op een andere manier gequoteerd worden dan een vloerder gezien hun impact op de stabiliteit van een woning
- Type ondergrond
Vb. Een nieuwbouw zetten in De Panne heeft een ander type ondergrond dan een woning in Gent
- Waarde der werken (geschatte omzet)
- Kwaliteit van de aannemer: 
Is deze recent failliet gegaan en onder een andere naam heropgestart (4x failliet), solvabele aannemer, historiek van de aannemer (groei, tegenslag, evolutie omzet),...
- renovatie (toezicht in beperktere mate) of nieuwbouw 
- ABR verzekering bij eenzelfde maatschappij afgesloten
-...

13. Wanneer start de dekking van deze 10-jarige aansprakelijkheid?
Vanaf de ‘aanvaarding' van de werken: het ‘proces-verbaal' van definitieve oplevering
In praktijk zal de aanvaarding vaak overeenkomen met een ‘stilzwijgende' oplevering die dan als ‘voorlopige' oplevering geldt
vb. wanneer de klant de woning/ gebouw in gebruik neemt of de totale prijs betaalt 

zonder enig voorbehoud
-> Best steeds een PV van oplevering opstellen om nadien geen discussies te hebben

-> Aldus hebben we in een dergelijke situatie een tijdelijke overlapping van beide polissen ABR (enkel voor dekking van schade tijdens de onderhoudsperiode) en Decennale verzekering (voor schade tgv stabiliteitswerken).

14. Wat bij schade in geval van een vergunningsplichtige situatie?
Het niet nakomen van de verplichting om een bouwvergunning aan te vragen, doet geen afbreuk aan de wettelijke verplichting van de bouwactor om een decennale verzekering af te sluiten. De bouwactor wordt geacht te weten aan welke bouwwerken hij deelneemt en ook zijn eigen verantwoordelijkheid hierin te dragen.

Hierbij zal de bouwheer aansprakelijk worden gesteld voor het niet aanvragen van de bouwvergunning maar eveneens de aannemer voor het niet voldoen aan de wettelijke verplichting

15. Wat indien je de 10-jarige aansprakelijkheid in een uitbreiding van de BA Uitbating voorziet of in een activiteitenpolis en er eveneens een projectpolis op de werf aanwezig is?
Het is de wet en een conventie binnen Assuralia die de voorrang bepalen: een polis in eigen naam heeft voorrang op een polis "voor rekening van wie behoort". Een individuele polis zal dus voorrang hebben op een globale werfpolis. De individuele polis primeert dus hou er rekening mee dat je de werf in dit geval niet aangeeft, zodat de projectpolis van toepassing is.

16. Wat als er reeds een Beroepsaansprakelijkheidspolis is afgesloten en er eveneens een projectpolis bestaat op de werf? Ben je dan dubbel verzekerd?
De architecten hebben reeds een verzekering beroepsaansprakelijkheid, wellicht eerder de voorkeur om een uitbreiding in deze polis te voorzien.
-> te bekijken hoe de verzekeraars dit zullen oplossen maar de waarborgen van een projectpolis zullen vaak een pak hoger liggen dan de (minimum)kapitalen die moeten worden opgenomen in hun beroepsaansprakelijkheidspolis dus interessanter om voor deze zaken toch onder de projectpolis te vallen, hetzij de waarborgen in de beroepspolis worden verhoogd.

17. Kan de bouwheer ook aansprakelijk worden gesteld als hij geen decennale heeft afgesloten voor zijn werf en dus een sanctie worden opgelegd indien niet onderschreven?
Neen, het is de architect die de controlebevoegdheid heeft en dus de verplichting om na te gaan of de nodige decennale verzekeringen zijn afgesloten!
Enkel de architect en de aannemers/dienstverleners kunnen hiervoor een geldboete worden opgelegd, de bouwheer niet!

Terug naar Blog: Bouw
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.